ఈ లేఖనంలో, ఇటీవల ఉపస్థితమైన తెలుగులో “బంగారం” పర్యాయపదాలు గురించి వివరించడము. పర్యాయపదాల అర్థాన్ని అర్థవంతంగా చూపించే మధ్యలోనే వివరాలు, స్పష్టీకరణలు, ఉదాహరణలు మరియు ప్రయోగాలు చూపిస్తాము.

పర్యాయపదాల అర్థం

పర్యాయపదములు ఒక భాషలో వాక్యాన్ని పూర్తిగా లేదా భావానికి సూక్ష్మంగా మార్పు చేసే పదాలు. ఒక పదమును మరియు అదికి సమానార్ధక అర్థమును కలిగిస్తారు. ఇవి భాషా శైలిలో, రూపులో, లేఖన శైలిలో వాక్యాన్ని రచించడం లేదా అర్థబోధకత పెరుగుతుంది.

తెలుగు భాషలో “బంగారం” పర్యాయ పదాన్ని “అవిస్మరణీయము,” “రత్నము,” “సోనా,” “పంకజ” మరియు “అభిరామము” అనేవి ఉదహరణలు. ఇవి వాక్యాన్ని రచనలో ఉపయోగించడం కంప్యూటరుచే కూడా సులభంగా చేయగలిగే మనస్ఫూర్తి సంచనలు.

ఉదాహరణలు

 1. పర్యావలోకన పరంగి – పర్యావలోకన సందర్భంగా తెలుగులో “ప్రయత్నిస్తాను” అనే ఎంపికను వివరించడం ద్వారా పరిమితంగా నిర్వహించబడింది.

 2. అనుబంధముల తీర్పు – అంతర్జాతీయ వ్యాపారంలో అనుబంధముల తీర్పు గురించి చర్చలు జరుగుతున్నాయి.

 3. ప్రతిపాదన పరంగము – కథా మరియు కవితలలో ప్రతిపాదన పరంగము ప్రధాన అంగాలు.

 4. అధ్యయన సిద్దాంతములు – విద్యార్థులు తమ అధ్యయనాల్లో సిద్దాంతములును విశేష ప్రాముఖ్యత ఇవ్వడం అత్యావశ్యకము.

ప్రయోగాలు

 • ఉదాహరణ సంవదం – చిన్న పిల్లల మధ్య “బంగారం” పర్యాయపదాన్ని ఉదహరించే ఒక కథ.

 • సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలు – వార్షికోత్సవాలు లక్ష్యాన్ని “బంగారం” పర్యాయపదాలతో ఒక్కొసటిగా ఇన్ని పరిపరి చేస్తాయి.

 • కథలు మరియు గ్రంథాలు – కథలు అలాంటి “బంగారం” పర్యాయపదాలతో వ్యాఖ్యానపూరితంగా ఉంటాయి.

దీని జోక్యాలు

 1. బంగారం తినడం అంత ఇష్టము, సదం అనేది రసంభరు!

 2. అత్యంత వెళ్తు బంగారం నుండి బయల్ల దొంగలినము!

 3. రావడూతూ బంగారం తెరించి, పోటు తీసు కులాలు పెడవండి!

గురించి చర్చ లేఖనము

ఈ లేఖనంలో, తెలుగులో “బంగారం” పర్యయపదాలు గురించి వివరించడము చాలా అవసరము. ఇంతా అందం, బంగారం పర్యాయ పదాలను ఉదాహరిస్తుందని, అది యూసుల ఎటువంటి రూపం లేక చాలా రూపంతో కనబడుతుందని కురుచుకున్నారు. అతను ఈ పర్యయపదాలు ఎంజాయి చేయబడే అనే అర్థం కూడా చెప్పాడు. అతను ఈ సందర్భంగా ఇంకా ఏ పరిష్కృత సమాచారాన్ని సంకలిస్తాడు లేదా ప్రాముఖ్యత యొక్క ఉదాహరణలతో ఆ పరిష్కృతి పెంచేందుకు వివరణ అందించడము ఉచితముగా ఉంది.

అక్కడ ఇలాంటి ఛాలెంజస్ ఉందా?

 1. బంగారం పర్యయపదాల వివరాలు ఇవేంత లోపలుగా ప్రతిస్తారు?

పర్యాయపదాలు పర్యావలోకనం, ప్రయోగాలు, సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలు మరియు అనేక వార్తలుగా ఉంటాయి. వివరాలు మరియు ప్రయోగాలు అంతర్జాతీయ భాషలొందిస్తుంది.

 1. ఉదాహరణలు మీకు తెలియయాలంటే ఏమి చేయాలి?

పర్యాయపదాలలో ఉదాహరణాలను అన్వయించడం, స్వీకరించడం లేదా అవి ఉపయోగపడించడం వంటి మార్గాలు వాడవాలి.

 1. జోక్యాలు చూడటం ఎలా?

జోక్యాలు మీకు మంచి హాస్యం చూపిస్తూ, ప్రతిరూపంగా రిబ్బర్నలు వివరించుకోవాలి.

 1. కథలు వ్రాసుకోవడం ఎలా?

ఒక చరిత్ర, సినిమా ల

0 CommentsClose Comments

Leave a comment